ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtnemer: KH Legal Advice BV, statutair gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60885904.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht;

Overeenkomst: iedere afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever;

Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers;

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben;

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens (‘Datalek’);

Toezichthoudende Autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle Overeenkomsten welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden worden aangegaan en op alle opdrachten welke door Opdrachtnemer binnen dit kader zijn geaccepteerd.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. De toepasselijkheid daarvan wijst Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand.
4. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
5. Van toepassing is de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden, dan wel de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

3. Offertes

1. Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan een offerte, indien de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever schriftelijk en binnen 30 dagen is bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. In de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken aanvullende kosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte genoemde voorstel is Opdrachtnemer daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet tot stand op grond van de afwijkende aanvaarding, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave in de offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig gedeelte van de in de offerte opgegeven prijs.

4. Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst s aangegaan voor bepaalde tijd.

5. Gegevens Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer aangeeft nodig te hebben voor het kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever de in het eerste lid genoemde verplichting is nagekomen, zulks onverlet het recht van Opdrachtnemer om de Overeenkomst te ontbinden, hetzij in rechte, hetzij via een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op een schadevergoeding.
3. Als Opdrachtgever dit aangeeft, worden alle aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd aan Opdrachtgever, behoudens het bepaalde in artikel 16.

6. Verwerking Persoonsgegevens

1.Voor zover Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, worden deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.Opdrachtnemer treft technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking,daarbij rekening houdend met de stand van de technieken de aard van de verwerking.
3. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever binnen 4 werkdagen over ieder verzoek of klacht van de Toezichthoudende Autoriteit of Betrokkene ten aanzien van Persoonsgegevens die zijn verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
4. Opdrachtnemer verleent desgevraagd medewerking aan Opdrachtgever wanneer Betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van diens rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van eigen Persoonsgegevens.
5. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever binnen 4 werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding,wettelijke verplichting of andere verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.
6. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over het ontdekken van een Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek en alle relevante informatie daaromtrent verstrekken.
7. Eventuele kosten die worden gemaakt om het Datalek op te lossen komen voor rekening van degene die deze kosten heeft gemaakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.In dat geval komen de kosten voor rekening van Opdrachtnemer.
8. Daarnaast behoudt Opdrachtgever de mogelijkheid andere rechtsmiddelen in te schakelen.
9. Communicatie met derden over het Datalek geschiedt altijd in overleg.
10. Wanneer de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal Opdrachtnemer de Persoonsgegevens die zijn verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst vernietigen.

7. Uitvoering Overeenkomst

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
2. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd gebruik te maken van gekwalificeerd personeel, tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat de uitvoering door een bepaalde, al dan niet met name genoemde persoon dient te geschieden.
5. Een in de Overeenkomst genoemde termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd, geldt bij benadering en niet als fatale termijn.
6. Overschrijding van een in de Overeenkomst genoemde termijn levert geen toerekenbare tekortkoming op van Opdrachtnemer en is geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever kan bij overschrijding van een in de Overeenkomst genoemde termijn een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst, behoudens overmacht, alsnog moet hebben uitgevoerd. Overschrijding van deze nieuwe, redelijke termijn is wel grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

8. Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die door de wet, dan wel door een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem worden gelegd tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht geheimhouding te betrachten over alle informatie van vertrouwelijke aard die door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, alsmede van de door verwerking van deze informatie verkregen resultaten, ten opzichte van derden die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de door verwerking van de in het eerste lid bedoelde informatie verkregen resultaten aan te wenden voor statistische of daarmee vergelijkbare doeleinden.Deze verwerking is geanonimiseerd en niet te herleiden tot Persoonsgegevens van Betrokkenen.
3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd informatie van Opdrachtgever aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor dit door Opdrachtnemer is verkregen, uitgezonderd het bepaalde in het tweede lid.

9. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in het eerste lid bedoelde producten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere producten van de geest, al dan niet door inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 

10. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, ziekte van Opdrachtnemer, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in de onderneming van Opdrachtnemer, dan worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te kunnen komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van deze verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
2. Als een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 

11. Honorarium

1. Het honorarium van Opdrachtnemer en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
2. Het honorarium van Opdrachtnemer en eventuele kostenramingen zijn niet afhankelijk van enig resultaat van de verrichte werkzaamheden.
3. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag of wordt berekend aan de hand van een tarief per gewerkte tijdseenheid.
4. Als een vastgesteld bedrag is overeengekomen, kan Opdrachtnemer alsnog een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening brengen, in het geval dat de werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden aanzienlijk overstijgen.
5. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, wanneer Opdrachtnemer daarom vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.
6. Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor een zekerheid heeft gesteld.
7. De kosten van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
8. Als Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of een bepaald uurtarief is overeengekomen, kan Opdrachtnemer dit honorarium of dit uurtarief verhogen. Ook kan Opdrachtnemer prijsstijgingen doorberekenen, indien daartoe aanleiding bestaat.
9. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan of declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
10. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen, als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomsten zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden worden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van het voornemen tot verhoging van het honorarium. Opdrachtnemer zal daarbij ook de omvang en de datum van de verhoging vermelden. 

12. Betaling

1. Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, door middel van een storting op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lig genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, raakt Opdrachtgever bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat daarvoor een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf dat moment over het gefactureerde bedrag wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van de algehele voldoening, een en ander onverminderd verdere rechten welke Opdrachtnemer toekomen.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van alle Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag.

13. Incassokosten

1. Als Opdrachtgever in gebreke is of in verzuim is met het nakomen van 1of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.
2. Als Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van tijdige voldoening van een factuur van Opdrachtnemer, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. De boete ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting de volledige factuur van Opdrachtnemer te voldoen. Evenmin wordt de boete in mindering gebracht op het oorspronkelijke bedrag van de factuur van Opdrachtnemer.
3. Naast incassokosten kunnen ook administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze zullen separaat worden gefactureerd, met een betalingstermijn van 0 (zegge: nul) dagen.
4. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

14. Recht van reclame

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of tot het factuurbedrag dient door de Opdrachtgever binnen de geldende betalingstermijn van 14 dagen van de factuur schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
3. Indien de klacht van Opdrachtgever gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, dan is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 15.

15. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werk naar beste kunnen verrichten en daarbij alle zorgvuldigheid in acht nemen die van hem als beroepsbeoefenaar mag worden verwacht.
2. Als een fout wordt veroorzaakt doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade bij Opdrachtgever of bij derden.
3. Als Opdrachtgever kan aantonen dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer, die Opdrachtnemer bij zorgvuldig handelen had kunnen vermijden, dan is Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk, voor zover de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft op uitkering, tot maximaal het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst.
4. Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan zes maanden, dan is de aansprakelijkheid als bedoeld in het derde lid beperkt tot het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst van maximaal zes maanden.
5. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever of van derden.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden van Opdrachtgever tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of vervoer of verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of tenietgaan van bescheiden van Opdrachtgever, als zich bij Opdrachtnemer een brand, diefstal of natuurramp voordoet, waardoor beschadiging optreedt, bescheiden zijn ontvreemd of bescheiden teniet zijn gegaan.
8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, direct of indirect.

16. Opzegging

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst op ieder moment en met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke opzegging aan de wederpartij.
2. Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst beëindigt door schriftelijke opzegging, is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.
3. Bij opzegging door Opdrachtgever behoudt Opdrachtnemer het recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden, het recht op vergoeding van gemaakte onkosten welke niet in het honorarium zijn begrepen, alsmede vergoeding van door Opdrachtnemer aantoonbaar geleden schade die direct of indirect voortvloeit uit de opzegging door Opdrachtgever.

17. Recht van opschorting

Opdrachtnemer heeft het recht nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of aan derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan door Opdrachtgever.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van andere gerechtelijke instanties beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

19. Gedeeltelijke verwerping van algemene voorwaarden

Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door rechterlijke tussenkomst worden verworpen, dan blijven de resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.